pagina a II-a

CAPITOLUL V
Înmatricularea autovehiculelor si remorcilor si radierea lor

Sectiunea I
Înmatricularea autovehiculelor si remorcilor

            Art. 80. - Autovehiculele si remorcile se înmatriculeazã permanent sau temporar la inspectoratele de politie judetene sau la Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti în raza cãreia proprietarii îsi au domiciliul (sediul) ori resedinta în cazul cetãtenilor strãini.
            La cererea persoanelor juridice, autovehiculele si remorcile se înmatriculeazã la inspectoratele de politie judetene sau la Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti în raza cãrora acestea au reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitãti subordonate.
            Autovehiculele si remorcile apartinând Ministerului Apãrãrii Nationale pot fi înmatriculate si la acest minister, iar tramvaiele si troleibuzele, la persoanele juridice care le detin.
            Este interzisã punerea în circulatie a unei remorci neînmatriculate.
            Persoanele care detin autovehicule sau remorci înmatriculate în alte state si au sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România, sunt obligate sã solicite înmatricularea acestora în termen de 30 de zile de la data intrãrii în tarã a vehiculelor.
            În caz de nerespectare a dispozitiilor de la alineatul precedent, dupã 60 de zile de la expirarea termenului organele de politie vor retine certificatele si plãcile cu numerele de înmatriculare strãine, care vor fi remise autoritãtilor emitente.
            La înscrierea în circulatie, autovehiculului sau remorcii, i se atribuie plãcute cu un singur numãr de înmatriculare, cu exceptia cazurilor autorizate de Ministerul de Interne.
            Art. 81. - Autovehiculele si remorcile se înmatriculeazã numai dacã sunt omologate pentru circulatie de cãtre Regia Autonomã «Registrul Auto Român».
            Autovehiculele si remorcile care nu pot fi identificate de cãtre Regia Autonomã «Registrul Auto Român» datoritã alterãrii sau lipsei numerelor de identificare a acestora poansonate de constructor nu vor fi omologate pentru circulatie. Se excepteazã autovehiculele si remorcile pentru care politia poate stabili provenienta legalã a acestora.
Art. 82. Înmatricularea autovehiculelor si a remorcilor se face pe baza urmãtoarelor documente:
            - fisa de înmatriculare semnatã, dupã caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atestã plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport si a primei de asigurare prin efectul legii;
            - cartea de identitate a vehiculului, prevãzutã cu elemente de secretizare aplicate de Regia Autonomã «Registrul Auto Român»;
            - dovada de platã a taxei de înmatriculare;
            - dovada de efectuare a formalitãtilor vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanentã) temporar (pentru înmatricularea temporarã), în cazul autovehiculelor si al remorcilor dobândite din strãinãtate.
            La înmatricularea autovehiculelor si a remorcilor, cu exceptia celor noi, proprietarii acestora vor face dovada efectuãrii inspectiei tehnice periodice la statia Regiei Autonome «Registrul Auto Român», chiar dacã inspectia tehnicã anterioarã nu avea termenul de valabilitate expirat.
            Art. 83. - Autovehiculele si remorcile apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane strãine cu statut diplomatic, care îsi desfãsoarã activitatea în România, se înmatriculeazã la cererea celor interesati, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza acelorasi documente prevãzute la art. 82, cu exceptia taxei de înmatriculare si a dovezii de platã a taxei asupra mijloacelor mecanice de transport, dacã, pe bazã de reciprocitate, se acordã scutiri pentru acestea.
Art. 84. - Se înmatriculeazã temporar:
            a) autovehiculele si remorcile care urmeazã sã fie scoase definitiv din România, la cererea celor interesati;
            b) autovehiculele si remorcile care sunt importate temporar în România;
            c) autovehiculele si remorcile închiriate, din strãinãtate, de cãtre persoane juridice române.
            Pentru cazul prevãzut la lit. a), înmatricularea temporarã se efectueazã pe o perioadã ce nu poate depãsi termenul de valabilitate a asigurãrii internationale (cartea verde), iar pentru cazurile prevãzute de lit. b) si c), perioada de înmatriculare temporarã nu poate depãsi sfârsitul anului în curs, dacã solicitarea a fost fãcutã în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârsitul anului urmãtor, dacã solicitarea a fost fãcutã în ultimele 3 luni ale anului în curs. Dacã introducerea în România a autovehiculelor si a remorcilor care se înmatriculeazã temporar a fost fãcutã printr-o operatiune de import temporar, perioada de înmatriculare temporarã nu poate depãsi termenul limitã stabilit pentru importul temporar.
            Art. 85. - Inspectoratele de politie judetene si Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti elibereazã, pentru fiecare autovehicul sau remorcã înmatriculatã, un certificat de înmatriculare, ale cãrui formã si continut sunt stabilite de Inspectoratul General al Politiei.
            Art. 86. - Titularul certificatului de înmatriculare este obligat sã declare unitãtii de politie emitente schimbarea oricãror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de înmatriculare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceastã modificare, cu exceptia schimbãrii caroseriei sau a sasiului, caz în care va proceda conform prevederilor art. 94.
            Art. 87. - Inspectoratele de politie judetene sau Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti autorizeazã provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadã de cel mult 30 de zile, în vederea efectuãrii formalitãtilor premergãtoare înmatriculãrii.
            Autorizatia provizorie de circulatie dã dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.
            Art. 88. - Inspectoratele de politie judetene sau Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti autorizeazã circulatia pentru probe a autovehiculelor si remorcilor:
            a) care efectueazã probe în vederea omologãrii, precum si a autosasiurilor care efectueazã deplasãri de la unitãtile constructoare la cele care le caroseazã, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
            b) supuse comercializãrii, în vederea probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vânzãri de cel putin 5 autovehicule sau remorci într-un interval de o lunã.
            Autorizatiile de circulatie pentru probe sunt valabile cel mult un an de la data eliberãrii.
            Este interzis transportul comercial de bunuri si persoane cu autovehicule si remorci care circulã în baza autorizãrii de circulatie pentru probe, folosirea acestor autorizatii pentru autovehicule si remorci de provenientã strãinã pentru care nu au fost efectuate formalitãtile vamale în România, precum si circulatia vehiculelor prevãzute la lit. b) în afara judetului sau a municipiului Bucuresti în raza cãruia îsi are sediul titularul autorizatiei de circulatie pentru probe.
            Art. 89. - Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare sau a autorizatiei provizorii de circulatie pentru probe trebuie declaratã în termen de 48 de ore de la constatarea faptului unitãtii de politie celei mai apropiate, care va elibera o adeverintã în acest sens.
            În termen de cel mult 15 zile de la declararea pierderii, a furtului sau a distrugerii certificatului de înmatriculare, titularul acestuia este obligat sã solicite eliberarea unui alt certificat de înmatriculare.
            Noul certificat de înmatriculare se elibereazã de cãtre unitatea de politie care a emis certificatul anterior, în baza adeverintei mentionate mai sus si a dovezii de publicare în Monitorul Oficial al României pentru declararea nulitãtii documentului pierdut sau furat.

Sectiunea a II-a
Numerele de înmatriculare, cele provizorii si de probe

            Art. 90. - La înmatriculare, inspectoratul de politie judetean sau Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti atribuie fiecãrui autovehicul ori remorcã un numãr de înmatriculare, compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numãrul de ordine.
            Numãrul de înmatriculare al autovehiculelor si remorcilor prevãzute în art. 83 este compus din indicativul CD, CO sau TC, dupã caz, si numãrul de ordine.
            În cazul numãrului de înmatriculare temporarã la indicativul judetului si numãrul de ordine se adaugã luna si anul în care expirã valabilitatea înmatriculãrii.
            La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numãr compus din indicativul judetului sau a municipiului Bucuresti si numãrul de ordine.
            La autorizarea circulatiei pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numãr compus din indicativul judetului sau a municipiului Bucuresti, numãrul de ordine si înscrisul «Probe».
            O datã cu înmatricularea sau amortizarea circulatiei se elibereazã si plãcile cu numãrul atribuit.
            Art. 91. - Numãrul de înmatriculare, cel provizoriu si de probe se aplicã pe plãci metalice având fondul alb reflectorizant si înscrisul cu litere majuscule si cifre arabe, în relief.
            Plãcile se fixeazã la partea din fatã si din spate a autovehiculului, iar la motocicletã, motoretã si remorcã, numai la partea din spate, în locurile special destinate.
            Pe placa din spate se aplicã ecusonul care atestã efectuarea inspectiei tehnice periodice, iar pe placa din fatã, ecusonul inspectiei tehnice suplimentare pentru poluare.
            Art. 92. - Indicativele judetelor si al municipiului Bucuresti, alcãtuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului plãcilor si ale înscrisurilor aplicate, precum si conditiile de calitate sunt stabilite prin standard de stat.
            Art. 93. - Numerele de înmatriculare, forma si dimensiunile plãcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehiculele si remorcile apartinând Ministerului Apãrãrii Nationale se stabilesc si se atribuie de cãtre acest minister.

Sectiunea a III-a
Radierea autovehiculelor si remorcilor

            Art. 94. - Proprietarii de autovehicule si remorci înmatriculate sunt obligati sã cearã radierea acestora din evidenta inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei Generale de Politie a municipiului Bucuresti în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre situatiile urmãtoare:
            a) la trecerea în proprietatea lor a autovehiculelor sau a remorcilor înmatriculate pe numele fostului proprietar, pe a vehiculului si a fisei de înmatriculare, precum si a predãrii certificatului si a plãcilor cu numãrul de înmatriculare;
            b) la schimbarea domiciliului (sediului) lor în raza altui inspectorat de politie judetean sau a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti decât acela la care se aflã înmatriculat autovehiculul sau remorca, pe baza prezentãrii cãrtii de identitate a vehiculului si a fisei de înmatriculare, precum si a predãrii certificatului si a plãcilor cu numãrul de înmatriculare;
            c) la scoaterea definitivã din România a autovehiculelor si a remorcilor, pe baza prezentãrii cãrtii de identitate a vehiculului si a predãrii certificatului si a plãcilor cu numãrul de înmatriculare;
            d) în cazul când autovehiculul sau remorca au devenit improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice si au fost dezmembrate, pe baza dovezii care atestã dezmembrarea si a predãrii cãrtii de identitate a vehiculului, precum si a certificatului si a plãcilor cu numãrul de înmatriculare;
            e) în cazul schimbãrii caroseriei sau a sasiului;
            În cazul nerespectãrii prevederilor alineatului precedent, o datã cu constatarea contraventiei, organele de politie vor retine certificatul de înmatriculare, precum si plãcile cu numerele de înmatriculare.
            Proprietarii autovehiculelor si ai remorcilor pot solicita radierea acestora, dacã nu mai doresc sã le pãstreze în circulatie. În acest caz, proprietarii vor face dovada cã posedã spatiu propriu amenajat parcãrii acestor autovehicule si remorci cât timp sunt radiate din circulatie, fiind interzisã parcarea acestora în alte locuri.
            La efectuarea radierii, inspectoratele de politie judetene sau Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti comunicã aceastã operatiune organelor fiscale.
            Cãrtile de identitate retinute de politie conform prevederilor lit. d) vor fi remise Regiei Autonome «Registrul Auto Român».

CAPITOLUL VI
Permisul de conducere

            Art. 95. - Permisul de conducere se elibereazã de cãtre inspectoratul de politie judetean sau de Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti în raza cãreia solicitantul îsi are domiciliul (sau resedinta în cazul cetãtenilor strãini), precum si de cãtre Inspectoratul General al Politiei.
            Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de cãtre Inspectoratul General al Politiei.
            Permisul de conducere prevãzut la art. 96 este valabil pe o perioadã de 10 ani de la data eliberãrii.
            Prevederea de la alineatul precedent se aplicã si permiselor model nou, emise pânã la data intrãrii în vigoare a Hotãrârii Guvernului nr. 166/1997.
            La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat de unitãtile de politie, fãrã sustinerea unui nou examen, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul de Interne.
            Art. 96. - Permisul de conducere este valabil pentru una sau mai multe dintre urmãtoarele categorii de autovehicule:
          CATEGORIA A: autovehiculul cu douã roti (motocicletã), cu sau farã atas, având capacitatea cilindricã a motorului peste 50 cm3 sau viteza prin constructie mai mare de 50 km/h, si autovehiculului cu trei roti (triciclul) având capacitatea cilindricã a motorului mai mare de 50 cm3 sau viteza prin constructie mai mare de 50 km/h, precum si masa totalã maximã autorizatã mai micã de 400 kg;
          CATEGORIA B:
            - autovehiculele a cãror masã totalã maximã autorizatã nu depãseste 3.500 kg si al cãror numãr de locuri pe scaune, în afara locului conducãtorului, nu este mai mare de 8;
            - ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B si o remorcã în cazul în care masa totalã maximã autorizatã a ansamblului nu depãseste 3.500 kg, iar masa totalã maximã autorizatã a remorcii nu depãseste masa proprie a autovehiculului trãgãtor;
            - triciclurile sau cvadriciclurile având masa proprie peste 550 kg;
          CATEGORIA B + E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trãgãtor din categoria B si o remorcã, dacã ansamblul respectiv nu se încadreazã în categoria B;
          CATEGORIA C: autovehiculele, altele decât cele din categoria D, a cãror masã totalã maximã autorizatã este mai mare de 3500 kg;
          CATEGORIA C + E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trãgãtor din categoria C si o remorcã a cãrei masã totalã maximã autorizatã este mai mare de 750 kg;
            CATEGORIA D: autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducãtorului;
          CATEGORIA D + E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trãgãtor din categoria D si o remorcã a cãrei masã totalã maximã autorizatã este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sã fie destinatã transportului de persoane;
          CATEGORIA Tr: tractoare si masini autopropulsate pentru lucrãri;
          CATEGORIA Tb: troleibuze;
          CATEGORIA Tv: tramvaie;
            Permisul de conducere este valabil si pentru una sau mai multe dintre urmãtoarele subcategorii:
          SUBCATEGORIA A1: autovehiculul cu douã sau trei roti (motoretã) având capacitatea cilindricã a motorului de cel mult 50 cm3 si viteza maximã, prin constructie, de cel putin 25 km/h, dar nu mai mare de 50 km/h;
          SUBCATEGORIA B1: autovehicul cu trei sau patru roti (tricicluri si, respectiv cvadriciluri) având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg si fiind echipat cu un motor termic cu capacitatea cilindricã mai mare de 50 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalentã ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;
          SUBCATEGORIA C1: autovehiculele, altele decât cele din categoria D, a cãror masã totalã maximã autorizatã este de peste 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg;
          SUBCATEGORIA C1 + E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trãgãtor din subcategoria C1 si o remorcã a cãrei masã totalã maximã autorizatã este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totalã maximã autorizatã a ansamblului sã nu depãseascã 12.000 kg, iar masa totalã maximã autorizatã a remorcii sã nu depãseascã masa proprie a vehiculului trãgãtor;
          SUBCATEGORIA D1: autovehiculele destinate transportului de persoane având cel putin 9, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducãtorului;
          SUBCATEGORIA D1 + E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trãgãtor din subcategoria D1 si o remorcã a cãrei masã totalã maximã autorizatã este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totalã maximã autorizatã a ansamblului sã nu depãseascã 12.000 kg, iar masa totalã maximã autorizatã a remorcii sã nu depãseascã masa proprie a vehiculului trãgãtor. Remorca nu trebuie  sã fi destinatã transportului de persoane.
            Autovehiculelor din categoriile B, C si D si din subcategoriile C1 si D1 li se poate atasa o remorcã având masa totalã maximã autorizatã sub 750 kg, fãrã ca prin aceasta sã se schimbe categoria din care fac parte.
            Termenul masã totalã maximã autorizatã înseamnã masa proprie a vehiculului si a încãrcãturii maxime.
            Art. 97. - Permisul de conducere valabil pentru o categorie dã dreptul de a conduce si autovehicule din subcategoria pe care aceasta o include.
            Permisul de conducere valabil pentru categoriile C + E sau D + E este valabil si pentru conducerea ansamblurilor de vehicule din categoria B + E, dacã titularul acestuia posedã categoria B.
            Permisul de conducere valabil pentru categoria C + E este valabil si pentru categoria D + E, dacã titularul acestuia posedã categoria D.
            Permisul de conducere valabil si pentru subcategoria C 1 + E este valabil si pentru subcategoria D1 + E, dacã titularul acestuia posedã subcategoria D1.
            Posesorii permisului de conducere pentru categoriile C sau C + E au dreptul sã conducã tractoare, iar permisele de conducere pentru categoriile D sau D + E sunt valabile si pentru conducerea troleibuzelor.
            Posesorii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A nu au dreptul sã conducã motociclete de o putere mai mare de 25 kW sau cu un raport putere/masã proprie de peste 0,16 kW/kg, dacã nu au cel putin 2 ani vechime în conducerea motocicletelor. Aceastã conditie nu se aplicã persoanelor care au vârsta de cel putin 21 de ani si au sustinut examenul pe motociclete fãrã atas, cu o putere a motorului de cel putin 35 kW.
            Art. 98. - Categoriile Tr, Tb si Tv se înscriu în permisele de conducere la rubrica "mentiuni".
            Posesorii permisului de conducere pentru tractoare au dreptul sã conducã un ansamblu de vehicule compus dintr-un tractor si una sau douã remorci.
            Art. 99. - Permisul de conducere se obtine pe bazã de examen.
            Examinarea persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se efectueazã la Inspectoratul General al Politiei ori la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti în raza cãreia îsi au domiciliul (sau resedinta, în cazul cetãtenilor strãini). Prin exceptie, absolventii cursurilor organizate de scolile de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule din categoriile sau subcategoriile C, C1, D1, precum si pentru tractoare, tramvaie ori troleibuze vor fi examinati, pentru prima datã, la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti în raza cãreia îsi are sediul scoala respectivã.
            Persoana care solicitã examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            - sã aibã vârsta de cel putin 18 ani, exceptie fãcând persoana care solicitã obtinerea permisului de conducere valabil pentru subcategoria A1, care trebuie sã aibã vârsta de cel putin 16 ani, pentru categoria C + E trebuie sã aibã vârsta de cel putin 20 de ani, iar pentru categoriile D, D1, Tv si Tv trebuie sã aibã vârsta de cel putin 21 ani;
            - sã fie aptã din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicitã examinarea;
            - sã fi absolvit cursurile unei scoli de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule organizate, potrivit legii pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, Tr, Tb si Tv;
            - sã nu fi fost condamnatã definitiv pentru una dintre infractiunile prevãzute în art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, republicat.
            Pentru admiterea prezentãrii la examen, candidatul va depune urmãtoarele documente:
            - fisa de scolarizare, al cãrei model se stabileste de cãtre Inspectoratul General al Politiei;
            - certificat de cazier judiciar;
            - chitantã de platã a taxei de examinare.
            Pregãtirea practicã a candidatilor care solicitã obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1 si B + E poate fi efectuatã si de cãtre instructori auto independenti.
            Inspectoratul General al Politiei, inspectoratele de politie judetene sau Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti pot aproba, de la caz la caz, cu respectarea prevederilor art. 102, prezentarea la examen a persoanelor care nu au urmat cursurile complete ale unei scoli de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule, în vederea obtinerii permisului de conducere.
            Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se vor prezenta la examen în conditiile stabilite de Ministerul de Interne si Ministerul Afacerilor Externe.
            Art. 100. - Candidatii la examenul pentru obtinerea permisului de conducere vor fi examinati la proba teoreticã de cunoastere a regulilor de circulatie si a elementelor de mecanicã legate de conducerea în sigurantã a autovehiculului, precum si la proba de conducere, corespunzãtor categoriei de autovehicule pentru care solicitã permisul.
            Persoanele handicapate care se încadreazã în baremurile minime de sãnãtate fizicã si psihicã stabilite în acest sens vor fi examinate la proba de conducere pe autovehicule adaptate infirmitãtii lor.
            Art. 101. - Rezultatul examinãrii se consemneazã prin calificativul "admis" sau "respins". Candidatii care nu promoveazã oricare dintre probe sunt declarati respinsi.
            În cazul în care se constatã cã unui candidat i-a fost permisã prezentarea la examen ori cã acesta a fost declarat admis prin încãlcarea dispozitiilor legale, seful Inspectoratului General al Politiei, directorul Directiei Generale a Politiei municipiului Bucuresti sau seful inspectoratului de politie judetean, dupã caz, va dispune anularea examenului.
            Persoanele care, desi admise la proba teoreticã, nu se prezintã în termen de 90 de zile pentru sustinerea probei practice, vor fi declarate respinse.
            Persoanele declarate respinse vor putea sustine un nou examen numai dupã o perioadã de cel putin 30 de zile, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea scolii, în caz contrar, vor efectua un curs complet de pregãtire.
            Art. 102. - Persoana care solicitã examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile C1, C sau D1 trebuie sã fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehiculele din categoria B.
            Persoana care solicitã examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoria D trebuie sã facã dovada cã a condus efectiv autovehicule din categoriile C sau D1 pe o perioadã de cel putin 2 ani.
            Persoana care solicitã examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile B + E, C1 + E, C + E, D1 + E sau D + E trebuie sã fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile sau subcategoriile B, C1, C, D1 si, respectiv, D.
            Art. 103. - Scolile care pregãtesc persoane pentru obtinerea permisului de conducere vor functiona în baza unui regulament elaborat de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor, în colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale.
            Persoanele care efectueazã pregãtirea teoreticã (profesori de legislatie rutierã) si practicã (instructori auto) vor fi autorizate în acest sens de autoritatea competentã. Conditiile de autorizare se stabilesc prin instructiuni comune elaborate de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor.
            Instructorii auto sau profesorii de legislatie rutierã, cãrora li s-au retras autorizatiile sau acestea au expirat, nu mai au dreptul sã efectueze pregãtirea persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere.
            Scolile care pregãtesc persoane pentru obtinerea permisului de conducere din subordinea Ministerului Apãrãrii Nationale si a Ministerului de Interne, precum si instructorii auto si profesorii de legislatie rutierã care îsi desfãsoarã activitatea în aceste scoli se autorizeazã de cãtre ministerele respective.
            Art. 104. - Autovehiculele, cu exceptia motocicletelor, destinate învãtãrii conducerii, vor fi dotate cu o dublã comandã (frânã si ambreiaj).
            Acestea vor fi echipate cu o casetã având inscriptia "scoalã", exceptie fãcând autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea înscrisul "scoalã", aplicat pe pãrtile laterale, în fatã si în spate.
            Art. 105. - Folosirea pe drumurile publice a autovehiculelor prevãzute la art. 104 este permisã numai sub supravegherea instructorilor auto.
            Pregãtirea practicã a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de politie.
            Rãspunderea pentru încãlcarea drepturilor de circulatie revine atât instructorului auto cât si persoanei care conduce autovehiculul.
            Art. 106. - Posesorii permisului de conducere sunt obligati sã solicite eliberarea unui nou permis de conducere la schimbarea oricãror date înscrise în vechiul permis de conducere.
            Posesorii permiselor de conducere obtinute în alte state sunt obligati ca, în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori a resedintei în România, sã solicite organelor de politie preschimbarea acestora. Permisul de conducere national eliberat în alte state va fi retinut de organele de politie, urmând a fi remis autoritãtilor statului emitent.
            Ministerul de Interne stabileste conditiile în care permisele de conducere strãine pot fi preschimbate cu documente similare românesti.
            Art. 107. - Pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere trebuie declaratã în termen de 48 de ore de la constatarea faptului, unitãtii de politie celei mai apropiate, care va elibera o adeverintã în acest sens.
            În termen de 15 zile de la declararea pierderii, furtului sau distrugerii permisului de conducere, titularul acestuia este obligat sã solicite eliberarea unui alt permis de conducere.
            Art. 108. - Noul permis se elibereazã de cãtre unitatea de politie în raza cãreia titularul îsi are domiciliul (sau resedinta, în cazul cetãtenilor strãini), în baza adeverintei mentionate la art. 107 si a dovezii de publicare în Monitorul Oficial al României pentru declararea nulitãtii documentului pierdut sau furat.
            Art. 109. - Conducãtorii auto care practicã activitatea de taximetrie trebuie sã fie autorizati în acest sens de autoritatea competentã. Conditiile de autorizare se stabilesc prin instructiuni comune elaborate de Ministerul Transporturilor si de Ministerul de Interne.

CAPITOLUL VII
Circulatia autovehiculelor în trafic international

            Art. 110. - Vehiculele înmatriculate în România care circulã în strãinãtate vor purta, la partea din spate, simbolul "ro", de formã ovalã. Simbolul va avea lungimea de 175 mm si lãtimea de 115 mm, iar literele de culoare neagrã, pe fond alb, cu înãltimea de 80 mm si grosimea scrisului de 10 mm, fiind plasate în mijlocul simbolului oval.
            Vehiculele înmatriculate în strãinãtate care circulã în România vor purta, la partea din spate, simbolul tãrii în care sunt înmatriculate.
            Art. 111. - Permisul de conducere eliberat de organele politiei potrivit art. 96 este valabil în circulatia internationalã pe teritoriul statelor care au aderat la Conventia internationalã asupra circulatiei rutiere, la care România este parte.
            Permisul de conducere eliberat de organele politiei pentru conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindricã pânã la 69 cm3 inclusiv, nu este valabil în circulatia internationalã. Pentru a circula pe teritoriul altor state, posesorul unui asemenea permis trebuie sã posede un permis international de conducere, eliberat de Automobil Clubul Român.
            Dispozitia de la alineatul precedent se aplicã tuturor posesorilor de permise de conducere care vor sã circule pe teritoriul statelor care nu au aderat la Conventia internationalã asupra circulatiei rutiere, la care România este parte, sau al statelor cu care România nu are conventii de reciprocitate.

CAPITOLUL VIII
Constatarea si sanctionarea contraventiilor

Art. 112. - Încãlcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            a) contraventiile prevãzute la art. 12 lit. b) alin. 3, art. 18 alin. 3, art. 23, 24, 40, 53 si 61 alin. 1, cu amendã de la 40.000 lei la 100.000 lei;
            b) contraventiile prevãzute la art. 8, 12 alin. 1 lit. c), art. 18 alin. 1, art. 20, 21, 22, 26 alin. 1, art. 27 alin. 1-3, art. 37 alin. 2-5, art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1, art. 44 pct. 1, 20, 22 si 23, art. 54 lit. d) si e), art. 55 lit. b)-e) si art. 60 lit. a)-h), cu amendã de la 60.000 lei la 150.000 lei;
            c) contraventiile prevãzute la art. 14 alin. 1 lit. a), d) si e), art. 14 alin. 4, art. 25 alin. 1 si 2, art. 42, 44 pct. 4, 11, 12, 13 alin. 1 si pct. 16, art. 47 alin. 1, dacã se depãseste cu pânã la 20 km/h viteza maximã admisã pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 47 alin. 2, art. 52, 59 alin. 1, art. 62, 71 alin. 1, art. 78 alin. 1, art. 79 alin. 1 lit. d), g)-i) si o), art. 121 alin. 1 si art. 122 alin. 1, cu amendã de la 100.000 lei la 250.000 lei;
            d) contraventiile prevãzute la art. 12 lit. a) alin. 2, art. 19 alin. 1 si 2, art. 28, 29, 44 pct. 18, 21, 24 si 26, art. 45, 46, 50 alin. 1, art. 51, 63 alin. 1, art. 65, 74, 78 alin. 3 si 4, art. 91 alin. 2 si 3, art. 105 alin. 2 si art. 110 alin. 2, cu amendã de la 120.000 lei la 300.000 lei;
            e) contraventiile prevãzute la art. 12 lit. b) alin. 2, art. 14 alin. 1 lit. b) si c), art. 18 alin. 4, art. 34, 44 pct. 8 alin. 4, pct. 19, 25 si 27, art. 48 alin. 2, art. 54 lit. a) si b), art. 57, 60 lit. i) si j), art. 61 alin. 2, art. 70, 73, 78 alin. 2 si 5, art. 79 alin. 1 lit. e) si f), art. 89 alin. 1 si 2, art. 91 alin. 1, art. 97 alin. 6, art. 104, 106 alin. 1 si 2, art. 107 alin. 2, art. 123 si art. 124 alin. 2 si 3, cu amendã de la 150.000 lei la 350.000 lei;
            f) contraventiile prevãzute la art. 3, 12 lit. b) alin. 1, art. 15 alin. 1 si 2, art. 26 alin. 2 si 4, art. 30, 31, 32, 33, 41, 44 pct. 2, 5 alin. 1, pct. 8, alin. 2 si 3, pct. 9 si 17, art. 47 alin. 1, dacã se depãseste cu pânã la 30 km/h viteza maximã admisã pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 54 lit. c), art. 55 lit. a), art. 56, 58, 59 alin. 3, art. 66 alin. 1 si 2, art. 68, 69, 72 alin. 2-4, art. 75 alin. 1 si 3, art. 76, 77 si art. 79 alin. 1 lit. a)-c), j)-n) si p), cu amendã de la 200.000 lei la 400.000 lei;
            g) contraventiile de la art. 4 alin. 1, 2 si 4, art. 7, 26 alin. 5, art. 35, 36 alin. 1 si 2, art. 44 pct. 3, 6, 7, 10 alin. 1 si 3 si pct. 15, art. 47 alin. 1, dacã se depãseste cu peste 30 km/h viteza maximã admisã pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 59 alin. 2, art. 64, 67, 80 alin. 4 si 5, art. 86, 88 alin. 3, art. 94 alin. 1, art. 103 alin. 2 si 3 si art. 109, cu amendã de la 600.000 lei la 900.000 lei.
            Art. 113. - Se sanctioneazã cu amendã de la 800.000 lei la 1.000.000 lei fapta oricãrei persoane de a repara sau de a încuviinta repararea autovehiculelor având urme de accident, fãrã a i se prezenta si fãrã ca aceasta sã retinã o copie de pe procesul-verbal de constatare sau autorizare de reparare eliberatã de organele de politie.
            Art. 114. - Neîndeplinirea de cãtre persoanele fizice apartinând administratorilor drumurilor publice sau organelor cãilor ferate a obligatiilor ce le revin din prezentul regulament, precum si instalarea si aplicarea mijloacelor de semnalizare rutierã fãrã acordul organelor de specialitate ale politiei constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 115. - În cazul când faptele prevãzute în prezentul capitol, sanctionate contraventional, sunt sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiuni, ele se pedepsesc în conformitate cu legea penalã.
            Art. 116. - Constatarea contraventiei se face prin proces-verbal de constatare atât de cãtre agentii de circulatie, cât si de ceilalti ofiteri si subofiteri de politie, care aplicã si sanctiunea.
            În cazul în care ofiterul sau subofiterul de politie apreciazã cã prin fapta comisã nu s-a pus în pericol iminent siguranta circulatiei, poate aplica avertismentul verbal sau prin proces-verbal de constatare a contraventiei.
            În situatia în care identitatea contravenientului nu poate fi stabilitã o datã cu constatarea faptei, agentul constatator va invita la sediul politiei proprietarul autovehiculului, pentru identificarea persoanei vinovate si aplicarea sanctiunii.
            Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore jumãtate din minimul amenzii prevãzut de lege la Casa de Economii si Consemnatiuni.*)*) Potrivit art. 26 alin. 2 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, plata amenzilor contraventionale se poate face la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la unitatea mentionatã în precesul-verbal.
            Art. 117. - Plângerea împotriva emiterii procesului-verbal de constatare a contraventiei, însotitã de copia acestuia, se depune, dupã caz, la Directia Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei, la serviciul politiei rutiere din politia judeteanã sau a municipiului Bucuresti, la politia municipalã sau orãseneascã ori la postul de politie al comunei, din care face parte ofiterul sau subofiterul de politie constatator, în termen de 15 zile de la data comunicãrii procesului-verbal.
            Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se solutioneazã de cãtre judecãtoria pe a cãrei razã teritorialã a fost sãvârsitã contraventia.
            Art. 118. - Persoanele cãrora li s-a anulat permisul de conducere conform art. 42 alin. 1 lit. a) si b) si alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, privind circulatia pe drumurile publice, pot solicita aprobarea pentru prezentarea la examen, în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, sefului politiei judetene sau, dupã caz, al politiei municipiului Bucuresti pe raza cãrora au avut domiciliul la data anulãrii permisului de conducere.
            Persoanele care nu obtin aprobarea prevãzutã la alin. 1 se pot adresa Inspectoratului General al Politiei.
            Prevederile alin. 1 si 2 se aplicã în mod corespunzãtor si persoanelor care solicitã aprobarea pentru prezentarea la examen, în vederea obtinerii permisului de conducere, în conditiile art. 22 alin. 6 din Decretul nr. 328/1966, republicat.
            Art. 119. - În cazul sãvârsirii uneia dintre faptele prevãzute la art. 40 alin. 1, cu exceptia celor prevãzute la lit. c), si alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, republicat, ofiterul sau subofiterul de politie retine permisul de conducere o datã cu constatarea contraventiei ori, dacã nu este posibil, imediat dupã constatare.
            La retinerea permisului de conducere ofiterul sau subofiterul de politie elibereazã contravenientului o dovadã în care se va mentiona perioada în care acesta are dreptul sã conducã autovehicule, dar nu mai mult de 15 zile din momentul retinerii documentului.
            În situatia în care, ca urmare a nerespectãrii regulilor de circulatie, s-a cauzat unei persoane o vãtãmare corporalã din culpã, ofiterul sau subofiterul de politie va retine permisul de conducere conducãtorului auto, eliberându-i o dovadã cu termen de valabilitate de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii ei pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoresti.
            În cazurile în care conducãtorul auto se aflã sub influenta bãuturilor alcoolice, autovehiculul prezintã defectiuni tehnice la sistemul de directie si frânare sau când continuarea conducerii autovehiculului nu mai poate fi permisã, dovada eliberatã va fi fãrã termen de valabilitate, având înscrisã mentiunea interdictiei de a conduce.
            Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei de cãtre institutiile medicale autorizate de Ministerul Sãnãtãtii se va efectua numai în prezenta organelor de politie.
            Permisul de conducere retinut în conditiile legii se prezintã conducerii politiei judetene, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau a Directiei Politiei Rutiere, cu propunerea de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule, pentru a decide asupra mãsurii administrative si a duratei acesteia.
            Permisul de conducere se restituie titularului, la cererea acestuia, atunci când termenul mãsurii administrative a expirat, când s-a hotãrât cã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule nu se suspendã sau dacã, printr-o hotãrârejudecãtoreascã definitivã, a fost anulat procesul-verbal de constatare a contraventiei.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 120. - Dispozitiile speciale care se referã la autovehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvãrii si politiei sunt aplicabile în cazul când aceste autovehicule pot fi recunoscute de la distantã printr-un semn distinctiv propriu ori prin constructie precum si prin semnul optic sau sonor de avertizare pe care-l folosesc.
            Art. 121. - Autovehiculele conduse de persoane care au o practicã de conducere de mai putin de un an vor fi prevãzute cu un semn distinctiv în formã de disc, în centrul cãruia se aflã semnul exclamãrii (Atentie).
            Discul va fi de culoare galbenã, cu diametrul de 100 mm, iar semnul exclamãrii de culoare neagrã cu lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm.
            La autoturisme, discurile vor fi plasate în interior, unul la coltul din dreapta jos al parbrizului si celãlalt în partea dreaptã a geamului din spate.
           La celelalte autovehicule, discul din fatã va fi plasat în cabinã în partea dreaptã a parbrizului, iar cel din spate lângã numãrul de înmatriculare; la autovehiculele pe douã sau trei roti discul se instaleazã lângã numãrul de înmatriculare din spate.
            Art. 122. - În toate unitãtile de învãtãmânt, curs primar si gimnazial, se vor preda elevilor sãptãmânal si, respectiv lunar, pe parcursul anului scolar, lectii de circulatie rutierã.
            Organele politiei vor sprijini si vor îndruma cadrele didactice din unitãtile de învãtãmânt, în desfãsurarea acestei activitãti.
            Art. 123. - Permisul de conducere al conducãtorilor de autovehicule decedati va fi predat organului de politie cel mai apropiat în termen de 10 zile de cãtre persoana care îl detine.
            Art. 124. - În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României*) a prezentei hotãrâri, Inspectoratul General al Politiei va elabora noi modele pentru permisul de conducere si certificatul de înmatriculare.
            Posesorii permiselor de conducere, obtinute anterior datei intrãrii în vigoare a Hotãrârii Guvernului nr. 778/1995, sunt obligati sã solicite preschimbarea acestora dupã cum urmeazã:
            a) în perioada 1 noiembrie 1998 - 31 octombrie 1999, posesorii permiselor de conducere nãscuti în anii pari, fãrã a se depãsi ziua si luna nasterii;
            b) în perioada 1 noiembrie 1999 - 31 octombrie 2000, posesorii permiselor de conducere nãscuti în anii impari, fãrã a se depãsi ziua si luna nasterii.
            Posesorii certificatelor de înmatriculare, obtinute anterior datei intrãrii în vigoare a Hotãrârii Guvernului nr. 778/1995, sunt obligati sã solicite preschimbarea acestora, dupã cum urmeazã:
            a) în perioada 1 noiembrie 1998 - 31 octombrie 1999, detinãtorii care au obtinut acest document în primele 10 zile ale lunilor în care au fost emise;
           b) în perioada 1 noiembrie 1999 - 31 octombrie 2000, detinãtorii care au obtinut acest document în intervalul 11- 20 al lunilor în care au fost emise;
            c) în perioada 1 noiembrie 2000 - 31 octombrie 2001, toti detinãtorii care au obtinut acest document in intervalul 21 - sfârsitul lunilor în care au fost emise.
            În cazul depistãrii, cu ocazia controlului efectuat în trafic de cãtre organele de politie, a nerespectãrii dispozitiilor prevãzute la alin. 2 si 3, permisul de conducere sau, dupã caz, certificatul de înmatriculare se va retine în vederea preschimbãrii.
            Permisele de conducere si certificatele de înmatriculare vor fi eliberate titularilor dupã achitarea anticipatã a contravalorii documentelor.


*) Hotãrârea Guvernului nr. 778/1995 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 1 noiembrie 1995.
            Art. 125. - Cu ocazia schimbãrii permiselor de conducere, echivalarea dintre vechile si noile categorii si subcategorii se va face dupã cum urmeazã:
            - categoria G cu categoria A;
            - categoria A cu categoria A;
            - categoria B cu categoria B;
            - categoria C cu categoria C;
            - categoria D cu categoria D;
            - categoriile B, C si E cu categoriile B + E si C + E;
            - categoriile C si E cu categoria C + E;
            - categoriile C, D si E cu categoriile C + E si D + E:
            - categoriile B, C, D si E cu categoriile B + E, C + E si D + E;
            - categoria F cu mentiunea Tr;
            - categoria H cu mentiunea Tb;
            - categoria I cu mentiunea Tv.
            Art. 149. Pierderea sau furtul permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau a autorizatiei de circulatie pentru probe se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
*) Republicat în temeiul art. V din Hotãrârea Guvernului nr. 890 din 11 decembrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 13 ianuarie 1999, dându-se textelor o nouã numerotare.

Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 a fost aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966 si a mai fost republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984. Ulterior republicãrii a fost modificat prin:
- Hotãrârea Guvernului nr. 1.028 din 18 septembrie 1990, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 15 noiembrie 1991;
- Hotãrârea Guvernului nr. 594 din 2 septembrie 1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991;
- Hotãrârea Guvernului nr. 756 din 1 noiembrie 1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 15 noiembrie 1991;
- Hotãrârea Guvernului nr. 582 din 31 august 1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 15 septembrie 1994;
- Hotãrârea Guvernului nr. 152 din 16 martie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 martie 1995;
- Hotãrârea Guvernului nr. 778 din 2 octombrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial aI României, Partea I, nr. 251 din 1 noiembrie 1995;
- Hotãrârea Guvernului nr. 1.085 din 28 decembrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 30 decembrie 1995;
- Hotãrârea Guvernului nr. 166 din 5 mai 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 15 mai 1997;
- Hotãrârea Guvernului nr. 667 din 30 septembrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 octombrie 1998;
- Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 252 din 30 decembrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998).

HOTÃRÂREA GUVERNULUI nr. 594/1991
privind verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice de cãtre autovehiculele si remorcile care circulã pe drumurile, cu modificãrile ulterioare

            Art. 1. Autovehiculele si remorcile acestora pot circula pe drumurile din România numai dacã starea lor tehnicã corespunde normelor si standardelor de sigurantã rutierã si protectie a mediului înconjurãtor.
            Art. 2. Pentru a putea fi mentinute în circulatie, autovehiculele si remorcile înmatriculate vor fi supuse, periodic, de cãtre proprietari, unei inspectii tehnice, astfel:
            a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele si autobuzele, precum si autovehiculele destinate învãtãrii conducerii, la cel mult 6 luni;
            b) automobilele utilitare, mixte, specializate si speciale, autoremorcherele si remorcile acestora, având masa totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 t, precum si tractoarele rutiere si remorcile acestora, la cel mult 1 an;
            c) autoturismele, autorulotele, motocicletele, motoretele si remorcile acestora, precum si automobilele prevãzute de lit. b) având masa totalã maximã autorizatã ce nu depãseste 3,5 t si remorcile acestora, la cel mult 2 ani.
            Autovehiculele prevãzute la alin. 1 lit. a) se supun primei inspectii tehnice dupã 1 an, dacã la data primei înmatriculãri sunt noi.
            Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice se socoteste de la data primei înmatriculãri, iar pentru urmãtoarea inspectie, de la data celei precedente.
            Art. 3. (1) Inspectia tehnicã se efectueazã în statii de inspectie tehnicã autorizate si constã în verificarea stãrii tehnice a vehiculului, fãrã demontare, utilizându-se aparatura adecvatã.
            (2) Dacã vehiculul corespunde normelor prescrise, statia de inspectie tehnicã consemneazã în anexa certificatului de înmatriculare data pânã la care trebuie efectuatã urmãtoarea inspectie tehnicã si se aplicã ecusonul de inspectie tehnicã pe placa de înmatriculare.
            (3) Dacã starea tehnicã nu corespunde în totalitate normelor prescrise, statia poate permite circulatia pe o perioadã care nu poate depãsi 30 de zile.
            Art. 4. Statiile de inspectie tehnicã vor executa inspectii tehnice la un tarif unic, corespunzãtor categoriei de vehicul.
            Art. 5. (1). Autovehiculele si remorcile se înmatriculeazã definitiv pentru România numai dupã omologarea pentru circulatia pe drumurile publice prin Registrul Auto Român.
            (2) Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este individualã sau de tip.
            (3) Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice se solicitã de cãtre producãtorii sau reprezentantii autorizati ai acestora sau, dupã caz, de persoanele juridice sau fizice române care le importã sau introduc în România, ori le construiesc din piese detasate.
            (4) Autovehiculele si remorcile importate sau introduse în România nu pot fi înmatriculate definitiv dacã au o vechime de fabricatie mai mare de 8 ani fatã de anul în care s-au efectuat formalitãtile vamale în România.
            (5) Autovehiculele primite cu titlu gratuit de organizatii sau asociatii cu caracter umanitar, de protectie socialã, institutii culturale si de învãtãmânt de toate gradele, sindicate, organizatii de cult, asociatii, federatii sau cluburi sportive, ministere si alte organe ale administratiei de stat, pot fi înmatriculate definitiv indiferent de vechimea lor, în conditiile prevãzute de art. 5 (1).
            (6) Cetãtenii români repatriati si persoanele care au dobândit cetãtenia românã, în conditiile legii, pot înmatricula în România un singur autovehicul si remorcã, cu o vechime de cel mult 12 ani de la data fabricatiei fatã de anul în care sau efectuat formalitãtile vamale în România.
            Art. 6. (1) Omologarea individualã se acordã pentru autovehiculele si remorcile care au fost înmatriculate în alte tãri, celor noi, construite în tarã sau importate în serie mai micã de 10 bucãti de acelasi tip pe an, precum si celor construite din piese detasate.
            (2) Omologarea individualã se acordã de cãtre reprezetantul Registrului Auto Român din cadrul statiei de inspectie tehnicã autorizatã în acest sens din judetul (municipiul Bucuresti) în care îsi are domiciliul (sediul) persoana care solicitã omologarea.
            (3) Dacã vehiculul corespunde normelor tehnice de siguranta circulatiei si protectia mediului înconjurãtor, precum si folosintei cãreia îi este destinat, reprezentantul Registrului Auto Român elibereazã cartea de identitate a vehiculului.
             Art. 7. (1) Omologarea de tip se acordã pentru vehiculele si remorcile noi, construite în tarã sau importate în serie mai mare de 10 bucãti de acelasi tip, pe an.
            (2) Dacã tipul de vehicul corespunde normelor tehnice de siguranta circulatiei si de protectia mediului înconjurãtor, precum si folosintei cãreia îi este destinat, Registrul Auto Român elibereazã un certificat de omologare pentru circulatie, continând descrierea sumarã a elementelor care caracterizeazã acest tip de vehicul.
            (3) Producãtorii sau reprezentantii autorizati ai acestora trebuie sã mentioneze în cartea de identitate, pe care o elibereazã pentru fiecare vehicul pe care îl livreazã, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulatie.
            Art. 8. Pentru verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice de cãtre autovehiculele si remorcile care circulã pe drumurile publice, Ministerului Transporturilor îi revin urmãtoarele atributii:
            a) elaborarea, împreunã cu Ministerul de Interne, a conditiilor tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã vehiculele, precum si a metodologiei de inspectie tehnicã si omologare pentru circulatie a autovehiculelor si remorcilor acestora;
            b) autorizarea, împreunã cu Ministerul de Interne, a înfiintãrii si functionãrii statiilor de inspectie tehnicã, tinând seama de valoarea materialã si nivelul de calificare profesionalã a personalului acestora;
            c) stabilirea tarifului pentru inspectia tehnicã, în functie de categoria vehiculelor;
            d) controlul modului cum se desfãsoarã activitatea statiilor de inspectie tehnicã si dispunerea mãsurilor corespunzãtoare;
            e) asigurarea specializãrii profesionale a personalului statiilor de inspectie tehnicã;
            f) controlul la producãtor sau vânzãtor, în ce priveste conformitatea caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor cu tipul omologat pentru circulatie si dispunerea retragerii omologãrii pentru circulatie în caz de neconcordantã;
            g) sã solicite producãtorului sau reprezentantului autorizat al acestuia sã remedieze pe cheltuiala sa defectiunile de fabricatie, constatate în mod repetat la mai multe vehicule de acelasi tip, care pun sau pot pune în pericol siguranta circulatiei sau protectia mediului înconjurãtor. Dacã defectiunile sunt grave, poate dispune, împreunã cu Ministerul de Interne, interdictia de folosire pânã  la remedierea sau retragerea din circulatie a tuturor vehiculelor de tipul respectiv.
            Aceste prevederi nu scutesc producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia de rãspunderea ce-i revine, potrivit legii, pentru pagubele produse proprietarilor prin interdictia de folosire ori retragerea din circulalie a vehiculelor respective.
            Art. 9. (1) Nerespectarea dispozitiilor din prezenta hotãrâre constituie contraventie si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            a) cu amendã de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru comercializarea de vehicule care nu au fost supuse omologãrii pentru circulatie;
            b) cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru comercializarea de vehicule ale cãror caracteristici tehnice nu mai corespund datelor mentionate în cartea de identitate a vehiculului;
            c) cu amendã de la 200 lei la 400 lei pentru depãsirea pânã la o lunã a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii, la inspectia tehnicã;
            d) cu amendã de la 400 lei la 800 lei pentru depãsirea între o lunã si douã luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii la inspectia tehnicã;
            e) cu amendã de la 800 lei la 1500 lei pentru depãsirea între douã luni si patru luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspectia tehnicã;
            f) cu amendã de la 1500 lei la 2500 lei pentru depãsirea peste 4 luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii la inspectia tehnicã;
            g) cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru atestarea drept corespunzãtoare a stãrii tehnice a unui vehicul care nu îndeplineste conditiile tehnice pentru circulatia pe drumurile publice.
            (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevãzute la lit. a) si b) se fac de cãtre functionarii desemnati de Ministerul Transporturilor, iar a celor prevãzute la lit. c), d), e), f) de cãtre ofiterii sau subofiterii de politie.
            Art. 10. În mãsura în care prezenta hotãrâre nu dispune altfel, contraventiile prevãzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
            Art. 11. Articolele 81 si 126 lit. b) (privind amenda prevãzutã pentru nerespectarea dispozitiilor art. 55 pct. 2) din regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1996, precum si orice alte dispozitii contrare, se abrogã.
            Art. 12. Prezenta hotãrâre intrã în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

Înmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor,
cu referire la ultimele modificãri aduse prin H.G. nr. 998/1995

            Urmare a adoptãrii Hotãrârii de Guvern nr. 778/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 251, partea I, din 1 noiembrie 1995, activitatea de înmatriculare si evidentã a autovehiculelor si remorcilor a suferit modificãri si completãri.
            Autovehiculele si remorcile se înmatriculeazã permanent sau temporar la inspectoratele de politie judetene sau la Directia Generalã de Politie a municipiului Bucuresti în raza cãruia proprietarii îsi au domiciliul (sediul), ori resedinta în cazul cetãtenilor strãini.

Înmatricularea permanentã

            Sunt supuse înmatriculãrii permanente numai autovehiculele si remorcile omologate pentru circulatie de cãtre Regia Autonomã "registrul auto român".
            Potrivit art. 33 din Decretul nr. 328/1966, republicat, rãmâne în vigoare obligativitatea înmatriculãrii autovehiculelor si remorcilor care sunt înmatriculate în strãinãtate.
            S-a instituit interdictia omologãrii pentru circulatie, de cãtre Registrul Auto Român, a autovehiculelor si remorcilor care nu au numere de identificare poansonate de constructor ori când acestea sunt alterate, cu exceptia cazurilor în care politia poate stabili provenienta lor legalã.
            A fost abrogat alineatul 3 al art. 95, prin care se stipula obligatia reactualizãrii înmatriculãrii autovehiculelor si remorcilor cu o vechime de fabricatia mai mare de 30 de ani.

Documentele necesare înmatriculãrii permanente

            Conform art. 82 din Regulamentul de aplicare a decretului nr. 328/1966, republicat, la înmatriculare nu mai sunt cerute documentele de proprietate sau provenientã.
            Proprietarul pentru a putea înmatricula autovehiculul trebuie sã prezinte urmãtoarele documente:
            1. Fisa de înmatriculare a vehiculului, semnatã, dupã caz, de actualul si de fostul proprietar, având completate casetele A, B si C în cazul primei înmatriculãri în România, ori cu casetele A, B, C, D si E în cazul în care vehiculul a mai fost înmatriculat în tarã.
            2. Cartea de identitate a vehiculului, prevãzutã cu elemente de secretizare aplicate de Regia Autonomã "registrul auto român". Dacã vehiculul a mai fost înmatriculat în România, cartea de identitate trebuie sã aibã operatã la rubrica corespunzãtoare radierea din circulatie de pe numele fostului detinãtor.
            3. Anexa la certificatul de înmatriculare, din care sã rezulte cã vehiculul are inspectia tehnicã periodicã efectuatã la statia Registrului Auto Român, chiar dacã inspectia tehnicã anterioarã nu avea termenul de valabilitate expirat. Dacã vehiculul nu a mai fost înmatriculat si este nou, acest document nu este necesar.
            4. Chitanta de platã a taxei de înmatriculare (original).
            5. Dovada de platã a asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule.
            6. Chitanta de platã a taxei vamale de import sau declaratia vamalã de import.
            7. Autorizatia de circulatie provizorie si tãblitele cu numerele provizorii aferente.
            8. Contravaloarea plãcilor de înmatriculare (suma se achitã pe loc la sediul politiei).
            9. Contravaloarea atribuirii unui numãr de înmatriculare preferential, dacã doreste un anumit numãr (suma se achitã pe loc). În acest caz, pe fisa de înmatriculare la rubrica "Numãrul de înmatriculare" solicitantul trebuie sã mentioneze cu creionul patru variante ale numãrului de ordine pentru care opteazã.
            10. Cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau o adresã de solicitare stampilatã (în cazul persoanei juridice) care sã continã marca, tipul, seria caroseriei, a motorului si numãrul cãrtii de identitate a vehiculului.
            În cazul înmatriculãrii primului vehicul, persoanele juridice nebugetare trebuie sã prezinte în plus si copia certificatului de înmatriculare la Registrul Comertului, iar persoanele juridice bugetare o copie a documentului de înfiintare (necesar pentru a consemna în evidente, cu exactitate, denumirea si sediul persoanei juridice).
            Fisa de înmatriculare trebuie sã fie completatã astfel:
            - caseta A se completeazã de cãtre proprietar dupã caseta A, pagina 2 a cãrtii de identitate;
            - caseta B se completeazã de cãtre proprietar: rubricile 2-4 si 6-8, în cazul persoanei fizice, sau rubricile 2, 5, 6 si 8, în cazul persoanei juridice;
            - caseta C se completeazã de cãtre organul financiar pe raza cãruia proprietarul îsi are domiciliul sau sediul, în urma plãtii de cãtre proprietara impozitului anual asupra mijloacelor de transport;
            - caseta D se completeazã de cãtre vechiul proprietar, în cazul în care vehiculul a mai fost înmatriculat în România (inclusiv temporar);
            - caseta E se completeazã de cãtre organul financiar pe raza cãruia fostul detinãtor îsi are domiciliul sau sediul, în cazul în care vehiculul a mai fost înmatriculat în România.
            În cazul în care proprietarul este persoanã juridicã, viza organului financiar în caseta C atestã plata doar a impozitului asupra mijloacelor de transport. În acest caz, pe lângã viza organului financiar din caseta C, proprietarul persoanã juridicã trebuie sã prezinte o chitantã de platã a primei de asigurare prin efectul legii.
            Un numãr de înmatriculare se poate rezerva pentru o perioadã de 1 an achitând contravaloarea prestatiei de rezervare a unui numãr de înmatriculare. În acest caz, solicitantul completeazã o fisã de înmatriculare la rubrica "numãrul de înmatriculare" cu 4 variante ale numãrului de ordine pentru care opteazã si caseta B. Dacã solicitantul doreste ca plãcile de înmatriculare sã fie confectionate înainte de depunerea dosarului de înmatriculare achitã si contravaloarea acestora.
            La depunerea dosarului cu actele de înmatriculare, pe lângã contravaloarea plãcilor cu numere de înmatriculare (dacã nu le-a achitat anterior), solicitantul achitã si contravaloarea prestatiei de atribuire a numãrului de înmatriculare rezervat. Înmatricularea pentru numãrul rezervat se poate efectua numai pe numele celui care a efectuat rezervarea, sotiei (sotului) sau a copiilor acestuia.

Înmatricularea temporarã

          Art. 84 din Regulamentul de aplicare a decretului nr. 328/1966, republicat, precizeazã cã înmatricularea temporarã se va face în functie de modalitatea de import a vehiculelor, nu dupã criteriul cetãteniei proprietatilor de vehicule.
            Vehiculele apartinând societãtilor comerciale cu capital mixt sau integral strãin care au personalitate juridicã românã se înmatriculeazã permanent si nu temporar (inclusiv vehiculele aduse ca parte integrantã la capitalul social al societãtii comerciale de cãtre partea strãinã).
            Vehiculul închiriat printr-un contract, de cãtre persoane juridice române de la persoane  strãine se înmatriculeazã temporar pe numele persoanei române, mentionându-se în certificatul de înmatriculare "închiriat".
            În acest caz, solicitantul va trebui sã prezinte o declaratie vamalã de import a vehiculului respectiv. Dacã nu se prezintã acest document (vehiculul fiind intrat temporar în tarã) si o persoanã românã solicitã înmatricularea vehiculului în baza unui contract de închiriere, acesta se va confisca conform art. 234 din Regulamentul vamal. Persoanele fizice nu pot înmatricula vehicule închiriate de la persoane fizice sau juridice strãine.
            Cetãtenii strãini sau români cu domiciliul în strãinãtate, precum si reprezentantele, filialele sau sucursalele firmelor strãine care îsi desfãsoarã activiatea în România pot înmatricula permanent vehiculele care le detin, dacã acestea sunt de provenientã strãinã si importate definitiv în România sau dacã acestea sunt de provenientã autohtonã.
            Pentru cazul vehiculelor de provenientã strãinã rãmâne valabilã interdictia înmatriculãrii permanente a autovehiculelor si remorcilor mai vechi de 8 ani, prevãzutã de Hotãrârea Guvernului nr. 544/1991.
            În toate situatiile, perioada de înmatriculare temporarã nu poate depãsi cu mai mult de 15 zile data la care expirã dreptul de sedere a detinãtorului în România (în cazul persoanelor fizice) ori perioada de functionare în România (în cazul persoanelor juridice).

Documentele necesare înmatriculãrii temporare

            Pentru a i se înmatricula temporar vehiculul, proprietarul acestuia trebuie sã prezinte urmãtoarele documente:
            1. Fisa de înmatriculare a vehiculului, având completate casetele A, B si C (sau casetele A, B, C, D si E în cazul în care vehiculul a fost înmatriculat în tarã). Viza organului financiar în caseta C atestã plata doar a impozitului asupra mijloacelor mecanice de transport.
            2. Cartea de identitate a vehiculului cu folia de secretizare aplicatã de R.A.R.
            3. Anexa la certificatul de înmatriculare, din care sã rezulte cã vehiculul are inspectia tehnicã periodicã efectuatã în termenul prevãzut de lege la Registrul Auto Român. Dacã vehiculul nu a mai fost înmatriculat, fiind nou, acest document nu este necesar sã fie prezentat de cãtre solicitant.
            4. Chitanta de platã a taxei de înmatriculare (original).
            5. Dovada de platã a asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule.
            6. Documentul vamal care atestã importul temporar, cu exceptia persoanelor fizice strãine aflate în România în calitate de turisti, a persoanelor fizice române cu domiciliul în strãinãtate si a persoanelor fizice strãine sosite în tarã în baza unor acorduri cu statul român (specialisti, tehnicieni, studenti, angajati ai persoanelor juridice strãine care activeazã în România). Exceptia se referã numai la un autoturism si o  remorca.
            7. Autorizatia de circulatie provizorie si plãcile cu numere provizorii aferente.
            8. Contravaloarea plãcilor cu numãrul de înmatriculare (suma se achitã pe loc).
            9. Contractul de închiriere (pentru vehicule închiriate).
            10. Documentul din care rezultã cã si-a stabilit resedinta sau sediul în România si, în plus, pentru persoanele fizice, pasaportul si o copie a acestuia.
            În cazul persoanelor fizice, documentul din care rezultã stabilirea resedintei în România (pentru stabilirea adresei) care se consemneazã în evidentã, poate fi:
            - carnetul de identitate, eliberat de cãtre Ministerul de Interne sau de Ministerul de Externe, în termenul de valabilitate;
            - permisul de muncã, eliberat de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, în termenul de valabilitate;
            - legitimatia provizorie, eliberatã de cãtre Ministerul de Interne, în termenul de valabilitate;
            - contract de închiriere (sau document de proprietate) a unei locuinte sau spatiu, pentru cetãtenii români cu domiciliul în strãinãtate.
            În cazul persoanelor juridice strãine, documentul din care rezultã stabilirea sediului reprezentantei în tarã este autorizatia de functionare pe teritoriul României, eliberatã de cãtre Ministerul Comertului. În aceastã autorizatie este mentionat sediul si durata de valabilitate.
            Conditiile conform cãrora se face radierea vehiculelor sunt precizate în art. 108 Regulamentului de aplicare a decretului nr. 328/1966, republicat.
            Vehiculele înmatriculate temporar se radiazã din oficiu la expirarea perioadei pentru care au fost înmatriculate.

Documentele necesare pentru radierea unui vehicul în cazul trecerii acestuia în proprietatea altui detinãtor

            a) cartea de identitate a vehiculului în care este mentionat fostul detinãtor;
            b) actul de identitate al noului detinãtor, în cazul persoanei fizice sau adresa de solicitare în cazul persoanei juridice;
            c) certificatul de înmatriculare al vehiculului, precum si anexa acestuia;
            d) trei exemplare ale certificatului de radiere, completate atât cu datele fostului, cât si ale noului detinãtor;
            e) fisa de înmatriculare a vehiculului având completate casetele A, B, D si E;
            f) timbru fiscal;
            g) plãcile cu numerele de înmatriculare;
            h) contravaloarea prestatiei de pãstrare a numãrului de înmatriculare, dacã detinãtorul doreste sã pãstreze numãrul (optiunea se face în certificatul de radiere)

Documentele necesare pentru radierea unui vehicul la schimbarea domiciliului (sediului) detinãtorului în raza altui inspectorat de politie decât acela la care se afla înmatriculat vehiculul

            - cartea de identitate a vehiculului;
            - actul de identitate al detinãtorului, în cazul persoanei din care sã rezulte schimbarea domiciliului sau o de solicitare, în cazul unei persoane juridice, însotitã de un document emis de o autoritate de stat din care sã rezulte starea sediului;
            - certificatul de înmatriculare al vehiculului precum si anexa acestuia cu inspectia tehnicã periodicã efectuatã la  Registrul Auto Român;
            - 3 exemplare ale certificatului de radiere, completate cu datele detinãtorului;
            - timbru fiscal;
            - plãcile cu numerele de înmatriculare.

Documentele necesare pentru radierea unui vehicul, la scoaterea definitivã din tarã

            - cartea de identitate a vehiculului în care este înscris detinãtorul;
            - actul de identitate al detinãtorului, în cazul persoanei sau o adresã, în cazul unei persoane juridice;
            - certificatul de înmatriculare al vehiculului, precum si anexa acestuia, dacã vehiculul este înmatriculat, ori autorizatia de circulatie provizorie;
            - 3 exemplare ale certificatului de radiere completate cu datele detinãtorului;
            - timbru fiscal;
            - plãcile cu numerele de înmatriculare sau provizorii.

Documentele necesare pentru radierea unui vehicul, în cazul în care vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru circulatia pe drumurile publice si a fost dezmembrat

            - cartea de indentitate a vehiculului (dacã este mentionatã în certificatul de înmatriculare);
            - actul de identitate al detinãtorului, în cazul persoanei fizice, sau o adresã, în cazul unei persoane juridice;
            - certificatul de înmatriculare al vehiculului;
            - 3 exemplare ale certificatului de radiere completate cu datele detinãtorului;
            - documentul completat de cãtre o unitate autorizatã, din care rezulte cã vehiculul a fost dezmembrat. Prin unitate autorizatã se întelege un agent economic care are prevãzut în activitatea de reparatii auto sau de dezmembrare a vehiculelor si care este agreatã pe plan local de cãtre serviciul rutiere;
            - timbru fiscal;
            - plãcile  cu numerele de înmatriculare;
            - contravaloarea prestatiei de pãstrare a numãrului de înmatriculare, dacã detinãtorul doreste sã pãstreze numãrul (optiunea se face în certificatul de radiere).
            În cazul în care vehiculul a devenit impropriu din punct de tehnic în urma unui accident grav de circulatie în afara tãrii, documentul prevãzut la lit. e) poate fi cu un document stampilat, eliberat de cãtre o autoritate stãinã (organ de polilie sau societate de asigurare), din care sã rezulte cã vehiculul a fost distrus în urma accidentului.

Documentele necesare pentru radierea în cazul în care vehiculul a fost furat

            a) cartea de identitate a vehiculului (dacã este mentionatã în certificatul de înmatriculare);
            b) actul de identitate al detinãtorului, în cazul persoanei fizice sau o adresã de solicitare, în cazul persoanei juridice;
            c) certificatul de înmatriculare a vehiculului, precum si anexa acestuia;
            d) trei exemplare ale certificatului de radiere completate cu datele detinãtorului;
            e) comunicarea organului de politie cu privire la furtul vehiculului;
            f) timbru fiscal.
            Radierea se poate efectua si la cererea proprietarilor vehiculelor înmatriculate, dacã acestia nu mai doresc sã le pãstreze în circulatie. În acest caz, proprietarii trebuie sã facã dovada cã posedã spatiu amenajat pentru parcarea acestor vehicule pe timpul cât sunt radiate.

Autorizatia de circulatie provizorie si de probe

          Autorizatia de circulatie provizorie se acordã în urmãtoarele situatii:
            a) pentru vehiculele noi de productie indigenã, în vederea deplasãrii de la unitãtile care le comercializeazã la domiciliul sau la sediul detinãtorilor;
            b) pentru vehiculele de provenientã strãinã, în vederea îndeplinirii formalitãtilor de înmatriculare;
            c) pentru vehiculele construite prin asamblarea de piese detasate în vederea îndeplinirii formalitãtilor de înmatriculare;
            d) pentru vehiculele radiate din circulatie, în vederea îndeplinirii formalitãtilor de înmatriculare;
            e) în situatia în care numerele de înmatriculare nu se elibereazã pe loc (numere preferentiale, numere de alte dimensiuni deteriorate, epuizarea lotului de numere, verificãri suplimentare ale documentelor de provenientã).
            Documentele necesare pentru eliberarea unei autorizatii de circulatie provizorie (cu exceptia autorizatiilor înaintate în alb unitãtilor care comercializeazã vehicule) sunt urmãtoarele:
            - cerere de acordare a unei autorizatii de circulatie provizorii;
            - originalul si copia actului de proprietate;
            - chitanta C.E.C. de platã a autorizatiei provizorii de circulatie (original);
            - contravaloarea garantiei si a utilizãrii numerelor provizorii de circulatie (suma se achitã pe loc);
            - cartea de identitate, având mentionatã radierea în cazul autovehiculelor care au mai fost înmatriculate;
            - document vamal, dacã este cazul.
            Nu se elibereazã autorizatie de circulatie provizorie pentru vehiculele de provenientã strãinã care nu pot fi înmatriculate conform art. 5 al Hotãrârii Guvernului nr. 594/1991 modificat si completat ulterior, când aceastã situatie se poate stabili din documentele prezentate.
            Autorizatia de circulatie provizorie este valabilã numai pe teritoriul României pe o perioadã de 30 de zile, în loc de 15, fatã de reglementarea anterioarã.

Autorizatia de circulatie pentru probe

            Prin art. 112 din Regulamentul de aplicare a decretului nr. 328/1966, republicat, au fost instituite sanctiuni contraventionale pentru folosirea ilegalã a autorizatiilor de circulatie.
           Documentele necesare pentru eliberarea unei autorizatii de circulatie pentru probe sunt urmãtoarele:
            a) adresã din partea persoanei juridice prin care aceasta solicitã o autorizatie de circulatie pentru probe si se obligã sã respecte urmãtoarele reguli:
            - sã nu foloseascã vehiculul, pe care a montat plãcile cu numãrul de probe, pentru transportul comercial de persoane sau mãrfuri;
            - sã nu atribuie numãrul de probe vehiculelor de provenientã strãinã care nu pot fi înmatriculate în România conform art. 5 al Hotãrârii Guvernului nr. 594/1991 modificat si completat;
            - sã completeze o anexã (model tipizat) pentru vehiculul pus în circulatie cu numãr de probe si sã tinã evidenta anexelor;
            - sã încredinteze conducerea vehiculului, având numãr de probe, numai angajatilor sãi.
            În cazul încãlcãrii acestor reguli sunt retrase toate numerele de probe si autorizatiile aferente acordate persoanei juridice respective.
            b) copie dupã actul de înfiintare a persoanei juridice, din care sã rezulte cã aceasta are ca obiect de activitate fabricarea, montarea, carosarea, repararea, încercarea sau comercializarea vehiculelor;
            c) chitanta C.E.C. de platã a autorizatiei de circulatie pentru probe si contravaloarea plãcilor cu numerele de circulatie pentru probe;
            d) dovada de platã a asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule.
            Valabilitatea autorizatiilor de circulatie pentru probe se acordã pânã la sfârsitul anului în curs.
            Aceeasi autorizatie de circulatie pentru probe poate fi folositã succesiv la mai multe vehicule.
            Persoana juridicã este obligatã sã tinã într-un registru evidenta vehiculelor puse în circulatie pentru probe.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.